2aLongDay-Botani20170603-165525XCF Gothenburg, Sweden