2aLongDay-Botani20170603-170619XF Gothenburg, Sweden