2aLongDay-Botani20170603-170625XCF Gothenburg, Sweden