2aLongDay-Botani20170603-170628XF Gothenburg, Sweden