2aLongDay-Botani20170603-170829XCF Gothenburg, Sweden