700 Motorbike Sweden Husrygg, Gotland, Sweden both Yamaha XV535 VJ01, 2002 & 2001