700 Motorbike Vietnam Vietnam, Hanoi Basic child safety